5% Discount for registered Users | Login / Register

Terms & Conditions

Το www.popupsk8.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορίας και πώλησης skate & αξεσουάρ.

Σας καλούμε, πριν προβείτε σε επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας και των περιλαμβανόμενων σε αυτή υπηρεσιών μας να διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που καλύπτουν το σύνολο του περιεχομένου (παρόντος και μελλοντικού) της ιστοσελίδας για την πρόσβαση και χρήση της και ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στην Popup και τους επισκέπτες/ χρήστες.

Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει και συναινέσει στους παρόντες όρους, άλλως οφείλετε να απέχετε από την χρήση/ επίσκεψη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Popup. Η Popup δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, προ κάθε χρήσης/ επίσκεψης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της PopUp είναι απαραίτητος ο έλεγχος από τον χρήστη για ενδεχόμενες αλλαγές καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της τοποθεσίας δηλώνει την αποδοχή από το χρήστη των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων. Η καταχώρηση μιας παραγγελίας αποδεικνύει επίσης την αποδοχή σας αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Popup, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων, διακριτικών τίτλων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρίας και διέπεται από τις σχετικές ελληνικές (Ν.2121/1993, 2239/94 κλπ), ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ή/ και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Ειδικότερα, το λογότυπο «Popup» αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα στην Ε.Ε από την εταιρία «», η οποία σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών. Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.popupsk8.gr όπως και η μερική ή ολική αντιγραφή, αποθήκευση, εκτέλεση, φόρτωση (download) διανομή, μετάφραση, τροποποίηση, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεμονωμένη και προσωρινή αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του (δηλ. του www.popupsk8.gr), χωρίς αυτό να σημαίνει κάθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση επιτρεπτής κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την σελίδα www.popupsk8.gr. Το σύνολο του υλικού που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.popupsk8.gr είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας. Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών προστίμων.

2.- Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)

Η Ιστοσελίδα περιέχει ή δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες τρίτων και διαφημιστικά banners. Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση και αποδοχή του περιεχομένου αυτών και η Εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

3.- Cookies

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και στην παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες.
Τι είναι τα cookies (Cookie);
Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Τι Είδη Cookies δεν Χρησιμοποιούμε;
Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

Τι Είδους Δεδομένα Συλλέγουμε μέσω της Χρήσης Cookies;
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του www.popupsk8.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
  • Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
  • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

4.- Υποχρεώσεις χρήστη

Κατά τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ως και να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύονται κάθε προσπάθεια επιβουλής του περιεχομένου και της λειτουργικότητας του ιστοτόπου, προσπάθεια πρόκλησης ζημίας στον διακομιστή, στο λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό που υποστηρίζουν την Ιστοσελίδα, παραβίαση απορρήτων και κωδικών ασφαλείας, χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για εμπορικούς ή εν γένει άλλους μη αυστηρά προσωπικούς σκοπούς, υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, διάδοση παραπλανητικών ισχυρισμών για την Ιστοσελίδα και τον πάροχο της κλπ.Σε περίπτωση που ήθελε προκληθεί υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος στην Ιστοσελίδα μας, στην Εταιρία ή σε τρίτους από τοιαύτη ως άνω κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας, ο υπαίτιος χρήστης ευθύνεται σε αποζημίωση της Εταιρίας χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες.

Επιπλέον, ο χρήστης κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνεί να παρέχει τις αληθινές, εξακριβωμένες και πλήρεις πληροφορίες που απαιτεί η αίτηση εγγραφής για τη δημιουργία λογαριασμού καθώς και να ενημερώνει αμέσως για ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτές. Στην αντίθετη περίπτωση που οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς η Εταιρία δύναται να αναστείλει ή να μην ολοκληρώσει την εγγραφή του. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται από την Εταιρία ιδιωτικής φύσεως και χρησιμοποιούνται από αυτήν μόνο για λόγους επεξεργασίας της παραγγελίας σας και προκειμένου να σας ενημερώνει για προϊόντα ή τρέχουσες προσφορές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Ρητώς συμφωνείτε ότι έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εγγραφή σας καθώς και για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και οφείλετε να μας ενημερώσετε για οποιασδήποτε μορφής παραβίασης του κωδικού ή του λογαριασμού σας.

5.- Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη συνεχή πρόσβαση και χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες της. Περαιτέρω, η Εταιρία, τα μέλη ή οι συνεργάτες της δεν εγγυώνται και ουδεμία ευθύνη φέρουν για την απώλεια στοιχείων, άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική, τυχαία ή μακροπρόθεσμη ζημία ή ηθική βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των περιλαμβανόμενων σε αυτήν πληροφοριών και υπηρεσιών της ή από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας.

Επίσης, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ρητώς συμφωνείται ότι αποκλείεται κάθε σχετική ευθύνη της Εταιρίας, των μελών ή συνεργατών της ως προς την ορθότητα και επάρκεια των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών της και ότι χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της είναι προϊόν ελεύθερης αξιολόγησης και βούλησης και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών.

Η PopUp Skateboards δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δημιουργουμένων άλμπουμ καθώς και των απεικονίσεων επί των προϊόντων μας (Καμβάς, T-Shirt κλπ).Ο χρήστης/ επισκέπτης της Ιστοσελίδας που παραγγέλλει δια των υπηρεσιών μας εκτύπωση ψηφιακού φωτογραφικού υλικού εγγυάται ότι έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης της φωτογραφίας που μεταφορτώνει, ότι δεν θίγει πνευματικά δικαιώματα τρίτων και ότι έχει λάβει τη συναίνεση των απεικονιζόμενων στη φωτογραφία προσώπων. Ειδικότερα, ο χρήστης ρητώς συναινεί στη χρήση των δικών του φωτογραφιών καθώς και των λοιπών προσώπων που εμφανίζονται σε αυτές. Την ευθύνη αναφορικά με τυχόν αξιώσεις ή απαιτήσεις τρίτων προσώπων λόγω εκτύπωσης ή ενδεχόμενης χρήσης της εικόνας τους χωρίς την αντίστοιχη συναίνεσή τους τη φέρει πλήρως και αποκλειστικά ο χρήστης.

Γενικότερα, ο χρήστης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία, τα μέλη ή τους συνεργάτες της λόγω της κακής ή αθέμιτης χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Η ποιότητα της ψηφιακής εκτύπωσης εξαρτάται από την ποιότητα και ευκρίνεια των φωτογραφιών που μεταφορτωνεται.

Ο πελάτης/χρήστης δηλώνει ότι το αρχείο που θα ανεβάζει/μεταφορτώνει στην Ιστοσελίδα μας δεν προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προς τούτο ο πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα/άδεια να χρησιμοποιήσει, τροποποιήσει, εκτυπώσει, μεταβιβάσει, αναπαράγει, εκδώσει, διαδώσει και παρουσιάσει στο κοινό το εν λόγω αρχείο και ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων εξουσιών πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε τυχόν περίπτωση που τρίτος στραφεί δικαστικά ή προβάλλει εν γένει αξίωση, απορρέουσα από διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως και προστασίας της προσωπικότητας σε βάρος της Εταιρίας για το αρχείο που διέθεσε ο πελάτης υποχρεούται να παρέμβει μόλις προσεπικληθεί στη δίκη υπέρ της Εταιρίας, με έξοδά του, να υπεισέλθει στη θέση της Εταιρίας ως κύριος διάδικος, άλλως αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί κύριος διάδικος να καταβάλλει στην Εταιρία κάθε ποσό που τυχόν επιδικαστεί υπέρ τρίτων για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσουν πλήρως τον τρίτο απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη την Εταιρία.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτύπωση για οποιοδήποτε λόγο και δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης ή επιστροφής του αρχείου

6.- Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2472/97, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τυχόν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επικοινωνία σας με την Εταιρία συμπληρώνοντας τη φόρμα και στέλνοντας μήνυμα στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Φόρμα επικοινωνίας
Η φόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο για την δική σας εξυπηρέτηση και τα στοιχεία που εισάγετε δεν αποθηκεύονται πουθένα στην βάση μας. Δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ πέρα της απάντησης στην δική σας επικοινωνία.

7.-Δικαιοδοσία

Για κάθε τυχόν διαφορά ή διένεξη από ή με αφορμή τους παρόντες όρους και τη χρήση της Ιστοσελίδας ορίζονται αρμόδια τα Δικαστήρια της Δωδεκανήσου και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

8.- Μέθοδοι πληρωμής

PayPal: Το PayPal είναι μια online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet.

Με αντικαταβολή: Για αποστολή μέσω ΕΛΤΑ λαμβάνετε το σχετικό ειδοποιητήριο και πληρώνετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας κατά την παράδοσή της σε εσάς, στον διανομέα ή στο ταχυδρομείο της περιοχής σας.

Για αποστολή με ταχυμεταφορές, η παράδοση και πληρωμή της παραγγελίας γίνεται κατ” οίκον από τον διανομέα τους,στη διεύθυνση που δηλώσατε. Για ευνόητους λόγους, μπορεί να χρειαστεί να γίνει διασταύρωση στοιχείων.

Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες π.χ. Visa, MasterCard,.

Δεν υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση με τη χρησιμοποίηση της πιστωτικής κάρτας σας για να κάνετε τις αγορές στο www.popupsk8.gr.
Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε την διεύθυνση παράδοσης και τον αριθμό τηλεφώνου σας [η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός που έχουμε στο αρχείο για εσάς]. Οι ανακριβείς πληροφορίες μπορούν να προκαλέσουν καθυστέρηση στην επεξεργασία της παραγγελίας σας. Η πιστωτική κάρτα σας θα ενημερωθεί μόλις τοποθετείται η παραγγελία σας. Αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των στοιχείων των πιστωτικών καρτών σας, δεδομένου ότι δεν αποθηκεύουμε τις λεπτομέρειες καρτών σας σε οποιοδήποτε σημείο. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τη παραγγελία σας ή μερικά προϊόντα δεν μπορούν να αποσταλούν, θα επιστρέψουμε τη διαφορά πίσω στην πιστωτική κάρτα σας.

Πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους για να συνεχίσετε

[ultimate_gdpr_terms_accept]


Copyright © 2021 // Popup Skateboards
by anise with